Konrad Wołowski

Profesor nauk biologicznych, specjalista fykolog, badacz glonów z różnych siedlisk w zakresie ich taksonomii, biogeografii, ekologii. Posiada znaczące osiągnięcia w badaniach nad eugleninami (Euglenozoa/Euglenophyta) Europy i Świata. Współautor szeregu opracowań, m.in.: Freshwater of algal fora of British Isles (2004, 2011), Atlas of Euglenophytes (2005), Taxonomic and environmental studies on Euglenophytes of the Kraków-Częstochowa Upland… (1998), rozdziałów w monografiach zbiorowych i około dwustu prac naukowych. Obecnie prowadzi badania nad fykologią stosowaną i udziałem glonów w strukturze mat-biologicznych. W latach 2011-2018 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN. Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTB.

Książki

Poznaj innych naszych autorów