Ścieżka wydawnicza

Ścieżka wydawnicza

WSZYSTKIE FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE WYDANIA KSIĄŻKI, TAKIE JAK DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE FINANSOWANIE, USTALENIE PROCEDURY RECENZJI I ZŁOŻENIA KSIĄŻKI, NALEŻY UZGADNIAĆ Z SEKRETARZEM WYDAWNICTWA: WYDAWNICTWO@UG.EDU.PL)

1. Przesłanie do wydawnictwa (na adres: magdalena.karczewska@ug.edu.pl) wypełnionej Ankiety wydawniczej książki. Złożenie ankiety wydawniczej jest równoznaczne z akceptacją przez Autora/Redaktora naukowego Regulaminu Wydawnictwa.

2. Wstępna kalkulacja wykonana przez Wydawnictwo.

3. Przesłanie wniosku o wyznaczenie recenzenta na adres wydawnictwo@ug.edu.pl.

4. Uzgodnienie z Wydawnictwem i potwierdzenie przez autora/redaktora naukowego finansowania książki

5. Złożenie książki, przygotowanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji wydawniczej, do Wydawnictwa w celu przekazania jej do recenzji.

6. Sprawdzenie książki w Wydawnictwie programem antyplagiatowym.

7. Przesłanie książki do recenzji recenzentowi wskazanemu przez Kolegium Redakcyjne.

8 Przekazanie autorowi/redaktorowi naukowemu recenzji w celu uwzględnienia uwag recenzenta.

9. Odpowiedź autora/redaktora naukowego na recenzję wraz z ustosunkowaniem się do uwag recenzenta.

10. Złożenie do Wydawnictwa poprawionej książki, z uwzględnieniem uwag recenzenta –w wersji elektronicznej, przesłanej na adres: wydawnictwo@ug.edu.pl (opcjonalnie – po uzgodnieniu z Wydawnictwem – złożyć wydruk. Obie wersje muszą być ze sobą zgodne).

11. Podpisanie umowy z Wydawnictwem (z zastrzeżeniem ze strony Wydawnictwa, że w wypadku recenzji negatywnej umowa zostanie zerwana).

12. Przekazanie książki do redakcji i rozpoczęcie procesu wydawniczego:

 • redakcja;
 • kontakt redaktora Wydawnictwa z autorem – redaktor przedstawia autorowi naniesione poprawki, wyjaśnia ewentualne nieścisłości, prosi o uzupełnienie braków (jeśli takie będą w tekście bądź przypisach);
 • pierwszy skład;
 • drugi kontakt redaktora Wydawnictwa z autorem i przekazanie tekstu do korekty autorskiej w wersji po złamaniu, zatem zbliżonej do ostatecznej, ale jeszcze przed korektą poskładową redaktora;
 • korekta autorska;
 • korekta redaktora Wydawnictwa (redaktor ma obowiązek po korekcie autorskiej jeszcze raz przeczytać całą książkę);
 • drugi skład;
 • druga korekta redaktora Wydawnictwa;
 • przedstawienie autorowi projektu okładki, wykonanego przez grafika Wydawnictwa ;
 • ostatni skład przed oddaniem do druku;
 • sprawdzenie przez redaktora Wydawnictwa książki wraz z okładką;
 • zatwierdzenie przez redaktora Wydawnictwa wersji książki oddanej do druku.

13. Przekazanie publikacji do druku.

14. Przekazanie autorowi egzemplarzy autorskich, wysłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek oraz wprowadzenie książki do dystrybucji.

 

Wydawnictwo nie przyjmuje od Autorów projektów okładek ani nie podejmuje współpracy z grafikami spoza stałego zespołu Wydawnictwa. Zgodnie z polityką Wydawnictwa o ostatecznej formie okładki decyduje Wydawnictwo. Okładka książki jest projektowana przez grafików Wydawnictwa.