Etyka wydawnicza

Etyka wydawnicza

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W naszej misji realizujemy wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) (www.publicationethics.org). Przyjęte zasady etyki wydawniczej dotyczą wszystkich publikacji, w tym monografii, prac zbiorowych, serii wydawniczych i czasopism naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE WYDAWCĘ, KOLEGIUM REDAKCYJNE WYDAWNICTWA, REDAKTORÓW NAUKOWYCH I REDAKCJE CZASOPISM

Kontrolowanie standardów etycznych

Wydawnictwo UG ma obowiązek przestrzegania obowiązujących zasad etyki wydawniczej i standardów wydawniczych oraz zapobiegania praktykom niezgodnym z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia, plagiatu, praktyk guest authorshipghostwriting.

Zasada uczciwego postępowanie (fair play)

Przedłożone prace są oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, wyznanie, obywatelstwo, przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów.

Decyzje wydawnicze – kryteria przyjmowania prac do publikacji

Wydawca decyduje, które prace zostaną opublikowane, kierując się opinią recenzentów dotyczącą wartości, oryginalności i przejrzystości naukowej pracy.

Zasada poufności

Wydawnictwo UG nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: wydawca, redaktorzy, autor, wyznaczeni recenzenci, członkowie Kolegium Redakcyjnego oraz inne uprawnione osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.

Przeciwdziałanie i ujawnianie konfliktów interesów

Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez żadną z osób uczestniczącą w procesie wydawniczym.

Weryfikacja prac już opublikowanych oraz wycofanie publikacji

Wydawnictwo UG ma prawo wycofać pracę zarówno w trakcie trwania procedury publikacji, jak i po wydaniu, jeżeli:

  • ujawniono, że praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza inne zasady etyki wydawniczej (m.in. autoplagiat, ghostwriting, guest authorship),
  • ujawniono dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fałszowaniu danych, popełnieniu poważnych niezamierzonych błędów (np. metodologicznych lub obliczeniowych).

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

Zasada rzetelności naukowej

Autor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia, prezentowania i obiektywnej interpretacji swoich badań naukowych. Praca powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, weryfikację przedstawionego problemu badawczego oraz powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie/ interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne.

Zasada oryginalności pracy

Autor zaświadcza, że zgłoszona publikacja jest w całości jego oryginalną pracą twórczą, że posiada wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do publikacji oraz że nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Oświadczenie autora o oryginalności pracy jest integralną częścią umowy wydawniczej.

Zasada unikania publikacji zwielokrotnionej, zbędnej lub równoległej

Złożenie pracy do publikacji w Wydawnictwie UG jest jednoznaczne z deklaracją, że zgłoszony tekst nie został nigdzie wcześniej opublikowany, nie jest fragmentem innej publikacji oraz że nie jest przedłożony w innym wydawnictwie.

Źródła finansowania publikacji

Autor przedstawia Wydawnictwu UG informację o źródłach finansowania zgłoszonej  pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Zasady autorstwa pracy

Zgłaszając do publikacji prace współautorskie, należy ujawnić wkład poszczególnych autorów w ich powstanie.
Niedopuszczalne jest  pominięcie w publikacji osób, które wniosły wkład w powstanie tekstów  (ghostwriting).
Niedopuszczalne jest wskazania udziału autora, którego wkład jest znikomy bądź nie miał miejsca (guest authorship).
Wszyscy autorzy muszą zatwierdzić ostateczną wersję pracy i wyrazić zgodę na jej publikację.

Zasada rzetelności źródeł

Wszystkie wykorzystane przy tworzeniu pracy publikacje, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów muszą być opatrzone przypisem i wymienione w bibliografii.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach

Autor powinien niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo UG o wykryciu błędów/nieścisłości w swojej publikacji. Wydawnictwo UG skoryguje zaistniałe błędy przy kolejnym wydaniu/dodruku bądź też opublikuje erratę, aneks lub sprostowanie.


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW

Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów

Recenzent nie powinien podejmować się oceny pracy w przypadku, gdy występować może konflikt interesów z autorem/autorami pracy lub instytucjami zaangażowanymi w jej powstanie. Ewentualny konflikt interesów powinien zostać zgłoszony wydawcy lub (w przypadku czasopism) odpowiedniej redakcji.

Zasada terminowości

Recenzent jest zobowiązany do przygotowania recenzji w ustalonym terminie. Recenzent powinien niezwłocznie poinformować wydawcę lub odpowiednią redakcję czasopisma o opóźnieniu lub odstąpieniu od wykonania recenzji.

Zasada poufności

Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz oceny. Ujawnianie osobom nieupoważnionym recenzowanej pracy i jej oceny jest niedopuszczalne. Wyniki badań zawarte w pracy zgłoszonej do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

Zasada zachowania standardów obiektywności

Recenzja powinna być obiektywna, rzetelna, bezstronna i właściwie uzasadniona. Ocenie recenzenta podlega: zawartość merytoryczna pracy, oryginalność i zasadność podejmowanych badań i stawianych tez, metodologia, poprawność formułowanych wniosków, język, styl i sposób przygotowania przypisów oraz bibliografii. Pozamerytoryczna krytyka autora jest niedopuszczalna.

Zasada rzetelności źródeł

Recenzent powinien ujawnić wszystkie przypadki, które wskazują na podejrzenie wykorzystania w recenzowanej pracy publikacji innych autorów. Fragmenty pracy tekstu budzące wątpliwości powinny być jednoznacznie wskazane. Recenzent powinien wskazać również ważne publikacje związane z tematyką pracy niewykorzystane przez autora.


PROGRAM ANTYPLAGIATOWY

W celu zapobiegania plagiatowi Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.