Etyka wydawnicza

Etyka wydawnicza

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W naszej misji realizujemy wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) (www.publicationethics.org). Przyjęte zasady etyki wydawniczej dotyczą wszystkich publikacji, w tym monografii, prac zbiorowych, serii wydawniczych i czasopism naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE WYDAWCĘ, KOLEGIUM REDAKCYJNE WYDAWNICTWA, REDAKTORÓW NAUKOWYCH I REDAKCJE CZASOPISM

Kontrolowanie standardów etycznych

Wydawnictwo UG ma obowiązek przestrzegania obowiązujących zasad etyki wydawniczej i standardów wydawniczych oraz zapobiegania praktykom niezgodnym z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia, plagiatu, praktyk guest authorship i ghostwriting.

Zasada uczciwego postępowanie (fair play)

Przedłożone prace są oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, wyznanie, obywatelstwo, przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów.

Decyzje wydawnicze – kryteria przyjmowania prac do publikacji

Wydawca decyduje, które prace zostaną opublikowane, kierując się opinią recenzentów dotyczącą wartości, oryginalności i przejrzystości naukowej pracy.

Zasada poufności

Wydawnictwo UG nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: wydawca, redaktorzy, autor, wyznaczeni recenzenci, członkowie Kolegium Redakcyjnego oraz inne uprawnione osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.

Przeciwdziałanie i ujawnianie konfliktów interesów

Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez żadną z osób uczestniczącą w procesie wydawniczym.

Weryfikacja prac już opublikowanych oraz wycofanie publikacji

Wydawnictwo UG ma prawo wycofać pracę zarówno w trakcie trwania procedury publikacji, jak i po wydaniu, jeżeli:

  • ujawniono, że praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza inne zasady etyki wydawniczej (m.in. autoplagiat, ghostwriting, guest authorship),
  • ujawniono dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fałszowaniu danych, popełnieniu poważnych niezamierzonych błędów (np. metodologicznych lub obliczeniowych).

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

Zasada rzetelności naukowej

Autor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia, prezentowania i obiektywnej interpretacji swoich badań naukowych. Praca powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, weryfikację przedstawionego problemu badawczego oraz powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie/ interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne.

Zasada oryginalności pracy

Autor zaświadcza, że zgłoszona publikacja jest w całości jego oryginalną pracą twórczą, że posiada wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do publikacji oraz że nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Oświadczenie autora o oryginalności pracy jest integralną częścią umowy wydawniczej.

Zasada unikania publikacji zwielokrotnionej, zbędnej lub równoległej

Złożenie pracy do publikacji w Wydawnictwie UG jest jednoznaczne z deklaracją, że zgłoszony tekst nie został nigdzie wcześniej opublikowany, nie jest fragmentem innej publikacji oraz że nie jest przedłożony w innym wydawnictwie.

Źródła finansowania publikacji

Autor przedstawia Wydawnictwu UG informację o źródłach finansowania zgłoszonej  pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Zasady autorstwa pracy

Zgłaszając do publikacji prace współautorskie, należy ujawnić wkład poszczególnych autorów w ich powstanie.
Niedopuszczalne jest  pominięcie w publikacji osób, które wniosły wkład w powstanie tekstów  (ghostwriting).
Niedopuszczalne jest wskazania udziału autora, którego wkład jest znikomy bądź nie miał miejsca (guest authorship).
Wszyscy autorzy muszą zatwierdzić ostateczną wersję pracy i wyrazić zgodę na jej publikację.

Zasada rzetelności źródeł

Wszystkie wykorzystane przy tworzeniu pracy publikacje, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów muszą być opatrzone przypisem i wymienione w bibliografii.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach

Autor powinien niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo UG o wykryciu błędów/nieścisłości w swojej publikacji. Wydawnictwo UG skoryguje zaistniałe błędy przy kolejnym wydaniu/dodruku bądź też opublikuje erratę, aneks lub sprostowanie.


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW

Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów

Recenzent nie powinien podejmować się oceny pracy w przypadku, gdy występować może konflikt interesów z autorem/autorami pracy lub instytucjami zaangażowanymi w jej powstanie. Ewentualny konflikt interesów powinien zostać zgłoszony wydawcy lub (w przypadku czasopism) odpowiedniej redakcji.

Zasada terminowości

Recenzent jest zobowiązany do przygotowania recenzji w ustalonym terminie. Recenzent powinien niezwłocznie poinformować wydawcę lub odpowiednią redakcję czasopisma o opóźnieniu lub odstąpieniu od wykonania recenzji.

Zasada poufności

Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz oceny. Ujawnianie osobom nieupoważnionym recenzowanej pracy i jej oceny jest niedopuszczalne. Wyniki badań zawarte w pracy zgłoszonej do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

Zasada zachowania standardów obiektywności

Recenzja powinna być obiektywna, rzetelna, bezstronna i właściwie uzasadniona. Ocenie recenzenta podlega: zawartość merytoryczna pracy, oryginalność i zasadność podejmowanych badań i stawianych tez, metodologia, poprawność formułowanych wniosków, język, styl i sposób przygotowania przypisów oraz bibliografii. Pozamerytoryczna krytyka autora jest niedopuszczalna.

Zasada rzetelności źródeł

Recenzent powinien ujawnić wszystkie przypadki, które wskazują na podejrzenie wykorzystania w recenzowanej pracy publikacji innych autorów. Fragmenty pracy tekstu budzące wątpliwości powinny być jednoznacznie wskazane. Recenzent powinien wskazać również ważne publikacje związane z tematyką pracy niewykorzystane przez autora.


PROGRAM ANTYPLAGIATOWY

W celu zapobiegania plagiatowi Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.