Kolegium Redakcyjne

Kolegium Redakcyjne

Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa na kadencję 2020–2024 zostało powołane na mocy Zarządzenia nr 121/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. Kompetencje oraz zasady powoływania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa reguluje § 4 Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, w myśl którego:

 1. Kolegium Redakcyjne w składzie minimum 3 osób powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim wyróżniających się dorobkiem publikacyjnym.
 2. Pracami Kolegium kieruje Dyrektor.
 3. Zadaniem Kolegium jest:
  • dbałość o osiągnięcie wysokich standardów wydawniczych oraz zapewnienie sprawnej realizacji strategii Wydawnictwa;
  • ocena merytoryczna publikacji składanych do Wydawnictwa;
  • przeprowadzenie procesu kwalifikowania pracy do wydania;
  • podejmowanie decyzji w sprawie dofinansowania wydania podręczników akademickich i monografii stanowiących rozprawy habilitacyjne.

Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego:

DR HAB. PAWEŁ ANTONOWICZ, prof. UG

pawel.antonowicz@ug.edu.pl

prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości UG, członek rady nadzorczej spółki celowej Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs sp. z o.o.; autor ponad 100 publikacji naukowych, poświęconych w przeważającej mierze problematyce upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw, dwukrotny laureat konkursów Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w konkursach na najlepszą książkę naukową (2016) oraz dydaktyczną (2020). Ponadto wyróżniony prestiżową Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Uphagena (2010) w kategorii nauk humanistycznych za badania nad prognozowaniem oraz wielowymiarową analizą upadłości przedsiębiorstw.

PROF. DR HAB. BEATA MOŻEJKO

beata.mozejko@ug.edu.pl  

historyk, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistka w zakresie średniowiecznego Gdańska, Jagiellonów i Hanzy, zajmuje się historią gospodarczą i społeczną, zwłaszcza sytuacją kobiet w średniowieczu; autorka 8 monografii (3 współautorskich), ponad 130 artykułów, redaktor naukowa tomów publikowanych przez wydawnictwo Routledge (2017 i 2021); prezeska Towarzystwa Domu Uphagena, wiceprzewodnicząca Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku (2019–2023), członkini prezydium Komisji Nauk Historycznych PAN (2020–2023), a także od 2019 r. międzynarodowego Komitetu MECERN (Medieval Central Research Network) oraz Komitetu Wiedzy Gedanopedii, od 2021 r.  członek-korespondent Centrum Studiów Średniowiecznych w Pradze (Centre for Medieval Studies).

DR HAB. TOMASZ SWOBODA, prof. UG

tomasz.swoboda@ug.edu.pl

romanista, profesor w Zakładzie Literatur Romańskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, eseista i tłumacz, autor pięciu książek, specjalista w zakresie nowoczesnej literatury polskiej i francuskiej, członek kapituły Nagrody Literackiej Gdynia.

PROF. DR HAB. KAMIL ZEIDLER

kamil.zeidler@ug.edu.pl

profesor dr hab. nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista z zakresu teorii i filozofii prawa, w tym estetyki prawa, retoryki prawniczej i erystyki, oraz prawa ochrony dziedzictwa kultury, autor, współautor i redaktor naukowy przeszło 40 książek, a także przeszło 500 innych prac naukowych, redaktor naczelny “Gdańskich Studiów Azji Wschodniej”; przewodniczący Sekcji Polskiej Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR, członek wielu naukowych organizacji, polskich i międzynarodowych, w tym m.in. członek Rady ICCROM (2017-2021); Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (International Council on Monuments and Sites); Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (International Council of Museums); członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.