Rada Wydawnictwa

Rada Wydawnictwa

Rada Wydawnictwa działa na podstawie Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. W jego skład wchodzą posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego przedstawiciele poszczególnych wydziałów oraz Dyrektor Wydawnictwa.

Kompetencje oraz zasady powoływania Rady Wydawnictwa reguluje § 3 Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, w myśl którego:

  1. Do kompetencji Rady Wydawnictwa należy:
    • opiniowanie rocznych planów wydawniczych;
    • opiniowanie sprawozdań Dyrektora z działalności Wydawnictwa;
    • kształtowanie polityki wydawniczej oraz ustalanie strategicznych kierunków działalności Wydawnictwa.
  2. Radę Wydawnictwa powołuje Rektor na okres kadencji władz Uniwersytetu Gdańskiego. W skład Rady wchodzi wskazany przez dziekana przedstawiciel każdego wydziału posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora.
  3. Rada Wydawnictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.
  4. Aktualnie działająca Rada Wydawnictwa została powołana na mocy zarządzenia nr 121/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Rada Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020–2024:

dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. stanislaw.oldziej@biotech.ug.edu.pl – przewodniczący

dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG – Wydział Ekonomiczny, joanna.bednarz@ug.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Bojarski – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, dziekanmfi@ug.edu.pl

prof. dr hab. Roman Cieśliński – Wydział Oceanografii i Geografii, roman.cieslinski@ug.edu.pl

dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG – Wydział Biologii, wojciech.gilka@biol.ug.edu.pl

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji, prakg@ug.edu.pl

dr hab. Zenon Lica, prof. UG – Wydział Filologiczny, zenon.lica@ug.edu.pl

dr hab. Piotr Mucha, prof. UG – Wydział Chemii, piotr.mucha@ug.edu.pl

dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych, poljn@ug.edu.pl

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – Wydział Historyczny, tadeusz.stegner@ug.edu.pl

dr hab. Piotr Wróbel prof. UG – Wydział Zarządzania, piotr.wrobel@ug.edu.pl