Nasi autorzy

Nasi autorzy

Katarzyna Wojan

Językoznawczyni, tłumacz, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Piotr Wróbel

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Jerzy Zajadło

Prof. zw. dr hab., prawnik i filozof, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Zbigniew Żakiewicz

Pisarz, publicysta, rusycysta i historyk literatury rosyjskiej. Eseista, autor książek dla dzieci i autor prozy z tzw. nurtu literatury kresowej.

Wojciech Zalewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, od 2018 r. dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG.

Anna Żeglińska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii-archiwistyki, adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii, Historii Historiografii i Archiwistyki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Kamil Zeidler

Profesor dr hab. nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Anna Zielińska-Głębocka

Ekonomistka, profesor w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Julia Ziółkowska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.