Książka Andrzeja Mosia nagrodzona w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Książka Andrzeja Mosia nagrodzona w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Książka Andrzeja Mosia Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury została nagrodzona w tegorocznej edycji Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Wśród 69 dysertacji zgłoszonych do konkursu (w tym 18 prac doktorskich, 48 rozpraw magisterskich, 1 pracy podyplomowej i 2 monografii) jury konkursu postanowiło nagrodzić 15 z nich i przyznać 13 wyróżnień. W uzasadnieniu werdyktu kolegium wskazało na wysoki poziom merytoryczny i naukowy wszystkich prac, a nagrody wręczyło tym, które szczególnie wyróżniły się ujęciem, formą i stylem, a także wniosły nowe wartości merytoryczne do poruszanych przez siebie dziedzin w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa.

Andrzej Moś to doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. W nagrodzonej rozprawie Moś poddaje analizie zagadnienie ochrony religijnego dziedzictwa kultury, a także działania Kościoła katolickiego i Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze ochrony kościelnych dóbr kultury.

Publikacja ukazała się w 2021 roku w ramach serii Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków (red. serii Kamil Zeidler).

Serdecznie gratulujemy!