Anna Jurkowska-Zeidler

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Prorektor ds. Współpracy Narodowej Uniwersytetu Gdańskiego (2020-2024) Prodziekan ds. Studenckich i Nauki (2018-2020), Prodziekan ds. Nauki i Umiędzynarodowienia (2020), Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Prawne (2019-2020). Specjalizuje sie w prawie rynku finansowego, jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia bezpieczeństwa rynku finansowego, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim jak i międzynarodowym. Jest autorką publikacji z zakresu prawa finansowego, przede wszystkim prawa bankowego i prawa rynku finansowego. Istotne zagadnienie w jej dorobku naukowym stanowi problematyka sieci bezpieczeństwa finansowego rozpatrywana z punktu widzenia stabilności finansowej oraz ochrony konsumenta usług finansowych, co nabrało szczególnego znaczenia po globalnym kryzysie finansowym 2008 r.

Książki

Poznaj innych naszych autorów