Spotkanie autorskie z dr. Cezarym Rudnickim w Księgarni Uniwersyteckiej

22.05.2023
Czas czytania: < 1 min.

Spotkanie autorskie z dr. Cezarym Rudnickim w Księgarni Uniwersyteckiej

24 maja o godz. 17.00 w Księgarni Uniwersyteckiej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się spotkanie autorskie z dr. Cezarym Rudnickim wokół książki Etyka przeciwko moralności: foucaultowskie studia nad starożytnością i wczesnym średniowieczem. Spotkanie prowadzić będą prof. Tomasz Szkudlarek i dr Karolina Starego.

Etyka, czyli filozofia praktyczna, rodzi się w Grecji okresu klasycznego. Nie jest ona ani moralnością, to znaczy zbiorem praw, którym ludzie zobowiązani są podporządkować swoje czyny, ani teorią tejże moralności. Etyka to raczej techne tou biou (sztuka życia), czyli złożona i wielowymiarowa praktyka kształtowania własnej podmiotowości, własnej formy egzystencji. Książka dr. Cezarego Rudnickiego zawiera nie tylko rekonstrukcję struktury tak określonej etyki, ale również opis procesów odpowiedzialnych za jej przekształcenie w – towarzyszącą nam po dziś dzień – moralność. Punktem wyjścia przedstawionych tu rozważań są wykłady wygłoszone przez Michela Foucaulta w Collège de France.

Monografia nie ogranicza się jednak do ich zreferowania, ale przede wszystkim zawiera analizę obszernego zbioru tekstów napisanych przez starożytnych autorów pogańskich oraz starożytnych i wczesnośredniowiecznych autorów chrześcijańskich. Tekstów szczególnego rodzaju, określonych przez Foucaulta mianem gatunku mniejszego: nie traktatów teoretycznych, lecz pism preskryptywnych, prezentujących konkretne zalecenia dotyczące dobrego prowadzenia się. Innymi słowy, rekonstrukcja struktury etyki oraz stopniowo ją wypierającej struktury moralności została dokonana w oparciu o analizę literatury z zakresu doradztwa egzystencjalnego, m.in. diatryb, apoftegmatów, listów, żywotów mędrców i świętych, traktatów ascetycznych, reguł klasztornych oraz kościelnych kazań.

Fragment książki Etyka przeciwko moralności