Tourism and Hospitality in Poland. An Empirical Study of Selected Issues

ISBN: 978-83-8206-159-8
Year of publication: 2020
Number of pages: 134
Format: A5

Tourism and Hospitality in Poland. An Empirical Study of Selected Issues

21,00 

Turystyka jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i wieloaspektowym zjawiskiem społecznym. W monografii zwrócono uwagę na wybrane aspekty funkcjonowania tej branży w Polsce. Z jednej strony mamy do czynienia z rosnącą liczbą turystów, co skutkuje zagrożeniami dla środowiska naturalnego. Zjawisko nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego (ang. overtourism) pojawia się również w Polsce. Z drugiej strony trudne realia pracy w hotelach (długie godziny pracy, często występujące zjawisko pracy w niepełnym wymiarze i na czas określony) oraz wysoki poziom stresu sprawiają, że problematyczne jest oczekiwanie od pracowników zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Dodatkowo pandemia spowodowała gwałtowne zmiany na rynku turystycznym i liczne zwolnienia pracowników.

W rozdziale 1 przedstawiono koncepcję badań. Skupiono się relacjach między turystyką zrównoważoną a zrównoważonym rozwojem. Rozdział 2 poświęcony jest rozwojowi turystyki w Polsce po upadku komunizmu. Wyjaśniono, dlaczego kraj ten jest postrzegany jako popularna destynacja turystyczna oraz omówiono kwestię stymulowania rozwoju gospodarki regionalnej przez rozwój turystyki. Podjęto też próbę empirycznej weryfikacji, jak polskie władze lokalne rozumieją i wdrażają w życie ideę zrównoważonej turystyki oraz czy zwracają uwagę na zagrożenie nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego. W rozdziale 3 położono nacisk na charakterystykę stosunków pracy w polskim hotelarstwie. W szczególności odniesiono się do braku zbiorowej reprezentacji pracowników w hotelach (związków zawodowych). Badanie empiryczne służyło ustaleniu, czy i w jaki sposób klimat antyzwiązkowy w hotelach wpływa na decyzje pracownika niezrzeszonego odnośnie do przystąpienia do związku zawodowego. Wreszcie rozdział 4 jest poświęcony kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w branży hotelarskiej w Polsce. Rozpoczyna się od omówienia głównych koncepcji i ich teoretycznych podstaw, a następnie zawiera przegląd praktyk CSR stosowanych przez hotele działające w Polsce.

Additional information

Weight 183 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tourism and Hospitality in Poland. An Empirical Study of Selected Issues”