Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. Nr 6

ISSN: 2543-9537
Year of publication: 2020
Number of pages: 283
Format: A5

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. Nr 6

Dostęp do elektronicznej wersji książki.

Główna część numeru (Animism and Perspectivism in the Study of Indigenous Peoples) zawiera prace młodych polskich antropolożek i antropologów, którzy bezpośrednio odnoszą się do jednego z prężniejszych nurtów współczesnej antropologii związanego z koncepcjami animizmu i perspektywizmu (lub szerzej – nurtu symbolicznej ekonomii odmienności w etnologii Amazonii). Jest to pierwsza w Polsce zbiorowa publikacja na ten temat. Autorzy przedstawiają wyniki swoich badań terenowych prowadzonych wśród ludów tubylczych Amazonii, Andów i Azji Środkowej. Teksty wyróżniają się dwoma cechami: są szczegółowymi, pogłębionymi etnografiami oraz prezentują zbliżone podejście teoretyczne – wszystkie wykorzystują lub reinterpretują ustalenia koncepcji animizmu jako schematu ontologicznego (Phillippe Descola), perspektywizmu indiańskiego (Eduardo Viveiros de Castro, Tânia Stolze Lima, Aparecida Vilaça) oraz koncepcji drapieżności oswajającej (Carlos Fausto). Idee te znalazły nie tylko grono twórczych kontynuatorów w obrębie etnologii Amazonii (Eduardo Kohn), ale także z sukcesem zostały zaadaptowane do badań poza kontekstem amazońskim, wśród ludów syberyjskich (Rane Willerslev) czy mongolskich (Morten A. Pedersen). Wreszcie trzeba wspomnieć o ich ważnym miejscu w obrębie tzw. zwrotu ontologicznego (ontological turn) w humanistyce (Martin Holbraad), gdzie podejmowane są starania przemodelowania założeń ontologicznych i epistemologicznych rozpowszechnionych w kręgu kultur euroamerykańskich. Już samo powyższe wyliczenie pokazuje, w jak szeroki i bogaty nurt badawczy włączają się prace polskich autorów. Po drugie, numer 6 Etnografii wyróżnia się na tle wcześniejszych numerów czasopisma pod względem stopnia jego umiędzynarodowienia. Jest to numer złożony w większości z artykułów anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych. Teksty zostały zrecenzowane przez naukowców z różnych stron świata, którzy są specjalistami w zakresie badanych ludów i podejmowanych tematów badawczych (z Brazylii, Argentyny, USA, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Rosji, Czech i Uzbekistanu). Ponadto tekst wprowadzający do głównej części numeru napisała Anne-Christine Taylor, współczesny autorytet w dziedzinie etnologii Amazonii, honorowa dyrektor badań w Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) we Francji i jedna z kluczowych postaci nurtu „symbolicznej ekonomii odmienności”. Wszystko to pokazuje, że niniejszy tom czasopisma włącza się do obiegu światowej antropologii związanej z badaniami ludów tubylczych.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. Nr 6”