Spotkanie z generałem Carabinieri Roberto Riccardim na Uniwersytecie Gdańskim

09.11.2022
Czas czytania: 2 min.

Spotkanie z generałem Carabinieri Roberto Riccardim na Uniwersytecie Gdańskim

7 listopada o godz. 16.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Audytorium C) odbędzie się spotkanie z generałem Carabinieri Roberto Riccardim. Wydarzenie to poświęcone zostanie prawnym aspektom ochrony dziedzictwa kultury oraz promować będzie książkę gen. Riccardiego Detective dell’arte. Carabinieri na straży dziedzictwa kultury. Publikacja będącą tłumaczeniem wydania włoskiego (Detective dell’arte. Dai Monuments Men ai carabinieri della cultura, Rizzoli, Milano 2019) została wydana w tym roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego i ukazała się w serii Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej i pomocy Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Spotkanie będzie transmitowane online przez portal MS TEAMS. Szczegóły wkrótce.

Robert Riccardi, generał brygady Carabinieri i dowódca specjalnej jednostki Carabinieri zajmującej się zwalczaniem przestępczości przeciwko dziedzictwu kultury. Urodził się w Bari we Włoszech a obecnie mieszka w Rzymie. Posiada dwa stopnie naukowe: prawny oraz z zakresu nauk o bezpieczeństwie wewnętrznym i zewnętrznym, a także dwa tytuły magisterskie: Mediacji, Negocjacji i Pojednania; Zarządzania publicznego i komunikacji publicznej. Był dowódcą jednostek Carabinieri w kilku miastach, m.in. w regionie Sycylii i Kalabrii, gdzie walczył przeciwko mafii i zorganizowanym grupom przestępczym. W Rzymie zdobył doświadczenie w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Rozjemca (misje NATO w Bośni i Kosowie), Redaktor naczelny miesięcznika Carabinieri; Oficer prasowy i szef jednostki prasowej Głównej Kwatery Carabinieri; członek Grup Roboczych w ramach struktury EU OLAF (Europejskie Biuro Antykorupcyjne) i EUROPOL (Europejska Agencja Współpracy Policyjnej). Jest dziennikarzem i autorem kilku książek (esejów historycznych, kryminałów, powieści) nagrodzonych międzynarodowymi nagrodami literackimi. Część z nich została przetłumaczona na obce języki.

Brig. Gen. Roberto RICCARDI, in charge of IT Carabinieri for the Protection of Cultural Heritage, was born in Bari (Italy) and lives in Rome. He holds two degrees in law and internal and external security sciences, as well as two master’s degrees in Mediation, Negotiation and Reconciliation; Public Management and Public Communication. He was a Commander of Carabinieri Units in several towns, including the Sicily and Calabria regions, where he fought against the Mafia and organized crime groups. In Rome, he gained experience in fighting drug crime; Peacekeeper (NATO missions in Bosnia and Kosovo), Editor-in-Chief of the monthly Carabinieri magazine; Press officer and Head of the Press Unit of the Carabinieri HQ; member of Working Groups in the framework of EU OLAF (Anti Fraud European Office) and EUROPOL (European Union agency for Police cooperation). He is a journalist and author of several books (historical essays, crime fiction, novels), awarded international literary prizes. Some of them have been translated into foreign languages.